Algemene Voorwaarden van Scoptvision BV

Laatst bijgewerkt op 16-09-2023

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1.1. Scoptvision BV: Scoptvision BV, een rechtspersoon gevestigd te Halleboomstraat 1, C2, 3020 Herent, België, met ondernemingsnummer BE 0783.918.564, en contacteerbaar via info@scoptvision.com.

1.2. Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten van Scoptvision BV koopt of wenst te kopen, inclusief consumenten en bedrijven.

1.3. Partijen: Gezamenlijke verwijzing naar Scoptvision BV en de Klant.

1.4. Producten: De goederen of diensten die onderwerp zijn van een of meer overeenkomsten, waaronder maar niet beperkt tot de producten en diensten van Scoptvision BV.

1.5. Overeenkomst: De bindende overeenkomst gesloten tussen Scoptvision BV en de Klant voor de aankoop van een of meer Producten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke juridische relatie tussen Scoptvision BV en de Klant met betrekking tot de aankoop van Producten, inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen, overeenkomsten, bestellingen, orderbevestigingen, facturen en alle diensten die door Scoptvision BV aan de Klant worden verstrekt.

2.2. Afwijkende bepalingen of aanvullende commerciële voorwaarden kunnen van toepassing zijn, met name om specifieke producten, services of samenwerkingsovereenkomsten te benadrukken, en hebben voorrang boven deze Algemene Voorwaarden wanneer ze formeel zijn ondertekend en goedgekeurd door Scoptvision BV. Bepalingen die niet worden behandeld in Specifieke Overeenkomsten blijven volledig van kracht zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

2.3. Scoptvision BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen, voor zover deze wijzigingen/objectieve aanvullingen gerechtvaardigd zijn. Scoptvision BV zal de Klant redelijkerwijs op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen.

2.4. Scoptvision BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment voor toekomstige bestellingen te wijzigen en/of aan te vullen. Een toekomstige wijziging in de toepassing van dit artikel 2.4. heeft uiteraard geen invloed op bestaande bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2.5. Onverminderd de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden wordt de Klant geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van zijn eigen (algemene) voorwaarden, ongeacht wanneer en in welke vorm ze zouden zijn meegedeeld, ook voor herhaalde bestellingen, door (zonder beperking) een bestelling te plaatsen, een overeenkomst te ondertekenen, de Producten te gebruiken en/of op te slaan, de diensten van Scoptvision BV in gebruik te nemen en/of een factuur te aanvaarden.

Artikel 3 – Bestellingen en aanbiedingen

3.1. Nadat de Klant heeft aangegeven welke Producten hij wil kopen bij Scoptvision BV, zal Scoptvision BV een aanbieding aan de Klant verstrekken. Tenzij de aanbieding anders vermeldt, is de aanbieding geldig gedurende een periode van vijftien(15) dagen vanaf de datum van de aanbieding. Wijzigingen in de aanbieding zijn alleen van toepassing indien ze schriftelijk zijn aanvaard door Scoptvision BV.

3.2. Een Overeenkomst wordt pas gesloten wanneer:

a) Scoptvision BV een door de Klant ondertekende aanbieding ontvangt binnen de geldigheidsperiode, of b) een door de Klant ondertekende bestelling of Overeenkomst ontvangen wordt, of c) de Klant een aanbieding of factuur bevestigt door middel van betaling van de aanbieding of factuur, binnen de geldige periode van de aanbieding of factuur.

3.3. Ongeacht het bepaalde in artikel 3.1., kunnen speciale aanbiedingen geldig zijn voor minder dan vijftien(15) dagen, rekening houdend met het feit dat ze alleen geldig zijn zolang de voorraad strekt.

3.4. Voorafbetaling bij Bestellingen:

a) In het geval dat de Klant een bestelling plaatst, gedefinieerd als een bestelling dewelke niet onder een abonnement of licentie valt, behoudt Scoptvision BV zich het recht voor om een voorafbetaling van  20% van het totaalbedrag van de bestelling te verlangen.

b) De voorafbetaling zoals vermeld in Artikel 3.4.a) dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voor de voorafbetaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

c) In geval van niet-betaling van de voorafbetaling binnen de gestelde termijn, behoudt Scoptvision BV zich het recht voor om de bestelling te annuleren zonder verdere aansprakelijkheid jegens de Klant.

d) De voorafbetaling zal worden verrekend met het totaalbedrag van de bestelling. Eventuele resterende bedragen dienen te worden betaald volgens de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in Artikel 5 – Betaling.

Artikel 4 – Prijs

4.1. De prijzen in de aanbieding worden uitgedrukt in euro’s (en indien van toepassing in andere internationale valuta zoals GBP en USD). Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn behandeling en transportkosten niet inbegrepen in de prijzen.

4.2. Voor Bedrijven zijn de prijzen in de aanbieding exclusief BTW.

4.3. Voor Consumenten zijn de prijzen in de aanbieding inclusief BTW en andere belastingen zoals van toepassing op de datum van de aanbieding. Enige verandering in BTW of andere belastingen na de datum van de aanbieding, maar voor de levering van de Producten, zal worden doorgerekend aan de Klant.

4.4. Scoptvision BV behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die reeds door de Klant zijn geplaatst en bevestigd. Voor lopende overeenkomsten zijn prijswijzigingen alleen van toepassing na schriftelijke overeenstemming tussen Scoptvision BV en de Klant.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, moeten facturen worden betaald binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum op de bankrekening die is aangegeven op de factuur.

5.2. In geval van niet-betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd op het openstaande bedrag tegen het wettelijke tarief.

5.3. Bij gebrek aan betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen, heeft Scoptvision BV het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de geleverde Producten terug te nemen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

5.4. Eventuele bezwaren tegen de factuur moeten binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk aan Scoptvision BV worden meegedeeld, anders wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Artikel 6 – Abonnementskosten en Opzegging

6.1. Abonnementskosten en Betalingsvoorwaarden:

a. De Klant is verplicht om de verschuldigde abonnementskosten tijdig te betalen volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Abonnementskosten dienen vooraf te worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

b. In het geval dat de Klant nalaat de abonnementskosten tijdig te betalen, behoudt Scoptvision BV zich het recht voor om de geleverde diensten op te schorten of te annuleren zonder verdere aansprakelijkheid jegens de Klant.

6.2. Opzegging van Abonnement:

a. De Klant heeft het recht om het abonnement schriftelijk op te zeggen. Opzeggingen dienen te worden ingediend door een schriftelijke aanvraag per e-mail te sturen naar info@scoptvision.com.

b. Scoptvision BV behoudt zich het recht voor om abonnementen op te schorten of te beëindigen bij schending van de overeenkomst door de Klant, inclusief maar niet beperkt tot niet-betaling van abonnementskosten.

c. Bij beëindiging van een abonnement dient de Klant eventuele verschuldigde abonnementskosten tot aan de beëindigingsdatum te betalen. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde abonnementskosten.

Artikel 7 – Levering en Risico

7.1. De leveringstermijnen zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Scoptvision BV is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid.

7.2. Het risico voor de Producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

7.3. Bij ontvangst van de Producten dient de Klant de levering te controleren op eventuele schade of tekorten en eventuele klachten onmiddellijk en uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Scoptvision BV te melden.

Artikel 8 – Garantie

8.1. Scoptvision BV garandeert dat de geleverde Producten voldoen aan de overeenkomst en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de leveringsdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.2. De garantie zoals beschreven in artikel 8.1. geldt niet indien:

a) de Klant de Producten heeft gewijzigd of gerepareerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scoptvision BV;

b) de Producten zijn blootgesteld aan ongewone of abnormale fysieke, elektrische of elektronische stress, inclusief, maar niet beperkt tot, overspanning, overbelasting of verkeerde polariteit.

8.3. Scoptvision BV is gerechtigd om de garantie uit te breiden, te beperken of te wijzigen voor specifieke Producten of diensten. Dergelijke wijzigingen worden schriftelijk aan de Klant meegedeeld.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Scoptvision BV is beperkt tot het bedrag dat in de betreffende zaak wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Scoptvision BV.

9.2. In het geval dat om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Scoptvision BV plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Scoptvision BV beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde Producten.

9.3. Scoptvision BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving of verlies van gegevens.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Scoptvision BV is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering of voor niet-uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien een dergelijke vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van overmacht.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Leuven, België.

Artikel 12 – Contactgegevens

12.1. Scoptvision BV is gevestigd te Halleboomstraat 1, C2, 3020 Herent, België. U kunt contact opnemen met Scoptvision BV via e-mail op info@scoptvision.com.